Algemene voorwaarden

1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij eenmanszaak Aventurijn Training & Coaching gevestigd te Eindhoven (hierna te noemen: Aventurijn) partij is, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld en indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst in kwestie van toepassing zijn.

1.3 Eventuele (algemene) voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing voor zover deze door Aventurijn uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.


2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door een aanbod van de ene partij en de schriftelijke aanvaarding daarvan door de andere partij, dan wel door de schriftelijke bevestiging door Aventurijn van een mondelinge overeenstemming tussen partijen.

2.2 Alle aanbiedingen, waaronder offertes, van Aventurijn zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard, komt dit te vervallen, waarna Aventurijn gerechtigd is het aanbod al dan niet in een gewijzigde vorm te herhalen.

2.3 De overeenkomst dan wel de schriftelijke bevestiging door Aventurijn wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.


3 Open inschrijvingen

3.1 Inschrijving voor open cursussen, trainingen en workshops geschiedt op volgorde van aanmelding.

3.2 Bij overschrijding van het aantal deelnemers zal in overleg naar alternatieven worden gezocht.

3.3 De deelnamekosten worden direct na aanmelding door Aventurijn gefactureerd. Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus moeten de kosten zijn voldaan. Bij aanmelding minder dan 14 dagen voor de aanvangsdatum dient de betaling meteen bij inschrijving te geschieden. Bij niet tijdige betaling kan Aventurijn de deelnemer toegang tot de cursus weigeren.

3.4 De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste informatie omtrent betreffende deelnemers en factuuradres.

3.5 De opdrachtgever kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een andere deelnemer aan de cursus of workshop laten deelnemen.

3.6 Aventurijn heeft het recht om de inhoud, het cursusmateriaal, de locatie en de data van uitvoering te wijzigen. Voor de daarmee gepaard gaande kosten en/of schaden is Aventurijn niet aansprakelijk.

3.7 Het gebruikte studiemateriaal mag worden behouden. Het intellectuele eigendomsrecht van de cursusinhoud en -concepten als mede het auteursrecht op materialen berust uitsluitend bij Aventurijn.


4 Annulering

4.1 Zowel de opdrachtgever als Aventurijn kunnen de overeenkomst beëindigen dan wel de inschrijving annuleren. Het moment van de beëindiging wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk bevestigd.

4.2 Worden de overeenkomst/inschrijving door de opdrachtgever beëindigd dan:

a) blijven de reeds gezonden declaraties verschuldigd;

b) blijft, als dit gebeurt binnen 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de werkzaamheden, de helft (1/2) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;

c) blijft, als dit gebeurt binnen 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang van de werkzaamheden, driekwart (3/4) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;

d) blijft, als dit gebeurt binnen 3 werkdagen (10 werkdagen) voor aanvang van de werkzaamheden, de hele opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;

e) blijft, als dit gebeurt na aanvang van de werkzaamheden, de volledige opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd

f) zijn alle externe kosten die door Aventurijn zijn gemaakt (bijvoorbeeld gereserveerde accommodaties) door de opdrachtgever verschuldigd.

4.3 Aventurijn heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus, workshop of coaching te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, dan wel op andere wijze in gebreke is gebleven.

4.4 Aventurijn heeft het recht zonder opgave van redenen de training of coaching te annuleren, deelname van een opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Aventurijn betaalde bedrag.


5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Aventurijn neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar.

5.2 Aventurijn heeft het recht om bepaalde werkzaamheden bij de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten voor derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat dit niet het geval zal zijn. Bij het inschakelen van derden zal Aventurijn de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

5.3 Indien er sprake is van een kortdurende ziekte van de door Aventurijn aangewezen medewerk(st)er zal geen vervanging plaatsvinden. Bij een ziekteperiode langer dan 2 weken (10 werkdagen) zal in onderling overleg naar een passende oplossing worden gezocht.

5.4 De verplichtingen van Aventurijn gaan nooit verder dan zoals door haar schriftelijk bevestigd in de overeenkomst.

5.5 Eventuele aanvullende afspraken en/ of toezeggingen na het sluiten van de overeenkomst door Aventurijn zijn slechts bindend indien en voor zover zij door Aventurijn schriftelijk zijn bevestigd.

5.6 De wederpartij zal Aventurijn steeds tijdig alle informatie ter beschikking stellen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig of noodzakelijk is en zal Aventurijn alle medewerking verlenen om de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op de juiste wijze uit te voeren.

5.7 De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.


6 Honorarium/ tarief en betaling

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen. Het overeengekomen tarief respectievelijk honorarium is exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Betaling van facturen van Aventurijn dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder korting of verrekening en op een door Aventurijn nader aan te wijzen rekeningnummer, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

6.3 Indien de wederpartij in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van Aventurijn – alle vorderingen van Aventurijn op de wederpartij dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. Bovendien heeft Aventurijn in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.

6.4 Indien de wederpartij in verzuim is, is Aventurijn gerechtigd om zonder nadere aankondiging aan de wederpartij de wettelijke rente per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend, alsmede buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen voor een bedrag van 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 100,-.

6.5 De wederpartij is zonder uitzondering volledig aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daadwerkelijk gemaakte kosten, ook indien en voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling overtreffen, die Aventurijn moet maken in verband met de invordering van de haar op grond van dit artikel toekomende bedragen, waaronder de kosten van rechtsbijstand.

6.6 Betalingen door de wederpartij strekken achtereenvolgens in mindering op de kosten, genoemd in artikel 5.5, de kosten, genoemd in artikel 5.4 en de hoofdsom, ongeacht of de wederpartij een andere volgorde heeft aangewezen.

6.7 Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Aventurijn dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan Aventurijn gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt de wederpartij geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar schort de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op, tenzij Aventurijn schriftelijk aan de wederpartij te kennen heeft gegeven dat hij het bezwaar volledig gegrond acht.


7 Aansprakelijkheid

7.1 Aventurijn is slechts aansprakelijk jegens de wederpartij voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover deze tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering mocht worden vertrouwd. Aventurijn is evenwel te allen tijde gerechtigd de door de wederpartij geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.

7.2 Aventurijn is niet aansprakelijk voor:

– bij de wederpartij of derden ontstane schade, die het gevolg is van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens de wederpartij aan Aventurijn;

– bij de wederpartij of derden ontstane schade, die het gevolg is van een handelen of nalaten van door de wederpartij ingeschakelde hulppersonen (werknemers van de wederpartij daaronder begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Aventurijn verbonden organisatie;

– bij de wederpartij of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

7.3 De totale aansprakelijkheid van Aventurijn wegens toerekenbare tekortkoming(en) in nakoming van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout bij de wederpartij gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan één jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van eenmaal het jaarhonorarium.

7.4 De aansprakelijkheid van Aventurijn wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Aventurijn onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en Aventurijn ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

7.5 De wederpartij vrijwaart Aventurijn voor eventuele aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden, alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde


8 Geheimhouding en zorgvuldigheid

8.1 Elk van de partijen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan de andere partij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had kunnen begrijpen.

8.2 Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.


9 Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die Aventurijn in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Aventurijn voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.

9.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Aventurijn is het de wederpartij niet toegestaan om de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

9.3 De wederpartij vrijwaart Aventurijn voor aanspraken van derden ter zake van enige inbreuk op eigendomsrechten van derden.


10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten met Aventurijn is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen welk tussen Aventurijn en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij Aventurijn ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

10.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij.


11 Slotbepalingen

11.1 Aventurijn is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

11.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.